pla estratègic digital

Documentació bàsica

La cultura digital apareix en pràcticament tots els documents bàsics del centre. A continuació es remarquen els aspectes més importants de cada un d’ells. 

PEC (Cultura digital)

Projecte Educatiu de Centre

En el PEC del col·legi es detallen les dades de contextualització general del centre. Pel que fa als aspectes sobre tecnologia digital, cal tenir en compte que l’escola fa anys que ha fet una clara aposta per la digitalització. Així, tot l’alumnat i professorat disposa d’un usuari de centre que els permet tenir serveis com són el correu electrònic o l’emmagatzematge al núvol. Amb aquests usuaris es realitza tota la comunicació del centre.

NOFC

Les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC)

El centre educatiu ha elaborat les normes d’organització i funcionament (NOFC) d’acord amb el que estableixen el Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius, i el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

PLA TAC

Ha sortit publicat el document “Estratègia Digital de Centre”, document que concreta les línies d’actuació d’un centre per tal d’aconseguir la competència digital dels docents i de l’alumnat.

L’EDC és una evolució del Pla TAC. En aquest document podeu consultar l’últim Pla TAC elaborat durant el curs 2021- 2022.

Objectius bàsics del PLA TAC:

  • Assegurar la competència digital de l’alumnat.
  • Aconseguir la integració curricular.
  • Afavorir la inclusió digital dels agents que formen la comunitat educativa.
  • Afavorir la innovació metodològica.

PROTOCOL DE SEGURETAT DIGITAL

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades publica les Pautes de protecció de dades per als centres educatius, que ha elaborat amb l’objectiu de donar el suport necessari a les escoles d’arreu de Catalunya, perquè puguin complir amb el conjunt de les noves obligacions regulades en el Reglament general de protecció de dades.


PROTOCOL D’INCIDÈNCIES TÈCNIQUES

El CDEC dona resposta i és l’entrada de les incidències, consultes, peticions o queixes relacionades amb els serveis digitals que proporciona l’escola. Quan una incidència no es pot resoldre des de l’equip digital, aquest l’escala a un equip d’especialistes tècnics que la resol de forma remota o de forma presencial. Una vegada resolta la incidència, l’equip digital ho comunica al coordinador digital i aquest ho comunica a l’usuari.

ALTRES DOCUMENTS D’INTERÈS

Pla d’acollida famílies i alumnat

Pla d’acollida professorat

Autorització per al personal del centre

Autorització per a alumnes

Autorització publicació treballs

Ús de serveis i recursos digitals (Autorització)

COL•LEGI
SANTA TERESA DE JESÚS

On som?

Un centre immers en la realitat social i cultural de Catalunya, on respectem totes les ideologies i creences, promovem la relació amb el nostre entorn i afavorim la participació de les famílies.

formulari

de contacte

LOPD

Responsable del tractament. El Col·legi Santa Teresa de Jesús, amb domicili al c/ Major de Sant Pere, 19 08222 Terrassa. Finalitat del tractament. Atendre la seva sol·licitud. Drets: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i revocació dirigint-vos per escrit a l’adreça del responsable. Més informació sobre la política de protecció de dades: https://santateresaterrassa.cat/politica-de-privacitat/

15 + 6 =