PLA ESTRATÈGIC DIGITAL

Cultura digital

Estratègia digital de centre

En el PEC del col-legi es detallen les dades de contextualització general del centre. Pel que fa als aspectes sobre tecnologia digital, cal tenir en compte que l’escola fa anys que ha fet una clara aposta per la digitalització. Així, tot l’alumnat i professorat disposa d’un usuari de centre que els permet tenir serveis com són el correu electrònic o l’emmagatzematge al núvol. Amb aquests usuaris es realitza tota la comunicació del centre.

Disposem de tauletes i chromebooks compartits per tots els cicles. De la mateixa manera, el centre cedeix un ordinador portàtil a cada mestre/a que s’incorpora al centre.

Comissió digital

És l’equip encarregat de definir i implementar l’estratègia que vol seguir un centre en relació amb les tecnologies digitals, amb l’objectiu que l’alumnat, els docents i el centre assoleixin el nivell més alt possible de maduresa i competència digital des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua. Aquesta comissió està formada per mestres del centre i per membres del l’equip directiu.

Cultura digital

Són el conjunt d’accions procediments, protocols i acords relacionats amb tots els àmbit digitals del centre organitzats en forma de recull i posats a disposició de la comunitat educativa.

En aquest apartat es recullen tots els documents del centre que fan referència a aspectes de la cultura digital. D’aquesta manera, es pot tenir una visió completa de l’assoliment d’aquesta cultura pel que fa a centre.

Plataforma digital

El centre disposa d’un domini G Suite for Education propi. D’aquesta manera, alumnat, professorat, personal d’administració i famílies disposen d’un usuari @santateresaterrassa.cat.

Documents

El centre organitza tota la documentació en unitats compartides. Aquestes unitats es comparteixen exclusivament amb grups, de tal manera que en tot moment es controla qui té accés a la informació.

En aquestes carpetes hi ha tota la informació que necessita el centre. Des de la documentació oficial (PEC, NOFC, Projecte lingüístic, Pla Anual, etc), passant per llistes d’alumnes, fins a actes d’avaluació de cada un dels alumnes durant tots els cursos que està al centre.

COL•LEGI
SANTA TERESA DE JESÚS

On som?

Un centre immers en la realitat social i cultural de Catalunya, on respectem totes les ideologies i creences, promovem la relació amb el nostre entorn i afavorim la participació de les famílies.

formulari

de contacte

LOPD

Responsable del tractament. El Col·legi Santa Teresa de Jesús, amb domicili al c/ Major de Sant Pere, 19 08222 Terrassa. Finalitat del tractament. Atendre la seva sol·licitud. Drets: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i revocació dirigint-vos per escrit a l’adreça del responsable. Més informació sobre la política de protecció de dades: https://santateresaterrassa.cat/politica-de-privacitat/

1 + 3 =